Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules Tian Wang Bu Xin Dan

Capsules Tian Wang Bu Xin Dan

Regular price $18.00 USD
Regular price Sale price $18.00 USD
Sale Sold out

Shen-Calming Formula

Ingredients
Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 30.8%
Ren Shen (Rx/Rz Ginseng), 3.8%
Fu Ling (Poria), 3.8%
Yuan Zhi (Radix Polygalae), 3.8%
Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis), 7.7%
Xuan Shen (Radix Scrophulariae), 3.8%
Bai Zi Ren (Semen Platycladi), 7.7%
Jie Geng (Radix Platycodonis), 3.8%
Tian Dong (Radix Asparagi), 7.7%
Dan Shen (Rx/Rz Salviae Miltiorrhizae), 3.8%
Suan Zao Ren (Semen Ziziphi Spinosae), 7.7%
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 7.7%
Mai Dong (Radix Ophiopogonis), 7.7%

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.