Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules Xue Fu Zhu Yu Tang

Capsules Xue Fu Zhu Yu Tang

Regular price $19.00 USD
Regular price Sale price $19.00 USD
Sale Sold out

Blood-Regulating Formula

Ingredients
Tao Ren (Semen Persicae), 16%
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 12%
Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae), 12%
Hong Hua (Flos Carthami), 12%
Chuan Niu Xi (Radix Cyathulae), 12%
Zhi Qiao (Fructus Aurantii), 8%
Chi Shao (Radix Paeoniae Rubra), 8%
Jie Geng (Radix Platycodonis), 6%
Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong), 6%
Chai Hu (Radix Bupleuri), 4%
Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae), 4%

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.