Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules You Gui Wan

Capsules You Gui Wan

Regular price $22.00 USD
Regular price $26.27 USD Sale price $22.00 USD
Sale Sold out

Tonic Formula

Ingredients
Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 24.6%
Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 12.3%
Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 12.3%
Gou Qi Zi (Fructus Lycii), 12.3%
Tu Si Zi (Semen Cuscutae), 12.3%
Du Zhong (Cortex Eucommiae), 12.3%
Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Prep), 6.1%
Rou Gui (Cortex Cinnamomi), 6.1%
Lu Jiao Jiao (Colla Cornus Cervi), 0.9%
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis), 0.9%

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.