Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules Zhi Bai Di Huang Wan

Capsules Zhi Bai Di Huang Wan

Regular price $20.00 USD
Regular price $20.26 USD Sale price $20.00 USD
Sale Sold out

Tonic Formula

Ingredients
Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Prep), 27.6%
Shan Zhu Yu (Fructus Corni), 13.8%
Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae), 13.8%
Mu Dan Pi (Cortex Moutan), 10.3%
Ze Xie (Rhizoma Alismatis), 10.3%
Fu Ling (Poria), 10.3%
Zhi Mu (Rhizoma Anemarrhenae), 6.9%
Huang Bo (Cortex Phellodendri Chinensis), 6.9%

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.