Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules V-Support

Capsules V-Support

Regular price $25.00 USD
Regular price $27.18 USD Sale price $25.00 USD
Sale Sold out

Subcategories & Applications

 • Genitourinary Support / Kidney & Bladder Support / Men's Health Formula / Women's Health Formula

TCM Functions

 • Dispels damp-heat in the lower jiao, and in the Liver, Gallbladder, and Urinary Bladder channels
 • Relieves various lin zheng syndromes
 • Invigorates blood circulation in the lower jiao

Ingredients

 • Ze Xie (Rhizoma Alismatis)
 • Long Dan (Rx/Rz Gentianae)
 • Bian Xu (Herba Polygoni Avicularis)
 • Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
 • Da Huang (Rx/Rz Rhei)
 • Di Fu Zi (Fructus Kochiae)
 • Feng Wei Cao (Herba Pteris)
 • Gan Cao (Rx/Rz Glycyrrhizae)
 • Hua Shi (Talcum)
 • Huang Qin (Radix Scutellariae)
 • Qu Mai (Herba Dianthi)
 • Di Huang (Sheng) (Radix Rehmanniae)
 • Zhi Zi (Fructus Gardeniae)
 • Chai Hu (Radix Bupleuri)
 • Deng Xin Cao (Medulla Junci)
 • Pao Zai Cao (Herba Physalis Angulatae)
 • Shui Ding Xiang (Herba Ludwigiae Prostratae)
 • Xian Feng Cao (Herba Bidentis)
 • Ya She Huang (Herba Lippiae)
 • Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
 • Hong Hua (Flos Carthami)
 • Niu Xi (Huai) (Radix Achyranthis Bidentatae)
 • Tao Ren (Semen Persicae)
View full details
 • Shipping

  Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

 • Returns

  Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.