Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules Vital Essence

Capsules Vital Essence

Regular price $27.00 USD
Regular price $27.18 USD Sale price $27.00 USD
Sale Sold out

Men's Health Formula / Fertility Support

Tonifies Kidney yin, yang and jing (essence)
Tonifies Liver blood and ming men (life gate) fire

Ingredients
Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
Zhi He Shou Wu (Radix Polygoni Multiflori Praeparata)
Fu Pen Zi (Fructus Rubi)
Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
Huang Qi (Radix Astragali)
Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
Che Qian Zi (Semen Plantaginis)
Fu Ling (Poria)
Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae Chinensis)
Xian Mao (Rhizoma Curculiginis)
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
Chuan Xiong (Rhizoma Chuanxiong)

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.