Skip to product information
1 of 1

Evergreen Herbs

Capsules Vitality

Capsules Vitality

Regular price $26.00 USD
Regular price $29.00 USD Sale price $26.00 USD
Sale Sold out

Men's Health Formula / Fertility Support / Women's Health Formula

Tonifies Kidney yang and jing (essence)

Ingredients
Yin Yang Huo (Herba Epimedii)
Ba Ji Tian (Radix Morindae Officinalis)
Jiu Cai Zi (Semen Allii Tuberosi)
Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
Suo Yang (Herba Cynomorii)
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
Du Zhong (Cortex Eucommiae)
Gou Qi Zi (Fructus Lycii)
Ren Shen (Rx/Rz Ginseng)
Shan Yao (Rhizoma Dioscoreae)
Shan Zhu Yu (Fructus Corni)
Tu Si Zi (Semen Cuscutae)
Fu Zi (Zhi) (Radix Aconiti Lateralis Praeparata)
She Chuang Zi (Fructus Cnidii)
Rou Gui (Cortex Cinnamomi)

View full details
  • Shipping

    Free shipping for orders $75+. Flat rate shipping $10 for orders under $75.

  • Returns

    Unopened products in original condition will be accepted within 30 days.